Vývoj definice pojmu „projektová výuka“:


Definice pojmu "projektová výuka" (popř. projektové vyučování, projektová metoda, výchovně vzdělávací projekt, projekt apod.) se stále vyvíjí a upřesňuje. Definice a dělení projektů se liší různými pohledy autorů.

Uvádím několik příkladů vymezení, rozdělení či srovnávání tohoto pojmu


Jednu ze starších definic uvádí O. Chlup v Pedagogické encyklopedii z roku 1939

(str. 467 – 8). Předkládám její zkrácenou a upravenou verzi:

Projektová metoda organisuje učebnou látku jako řadu projektů neboli učebních celků, jež by upoutali žáka svým konkrétním cílem. Žáci pracujíce na provedení projektu získávají určité vědomosti a dovednosti, jež jsou pak vlastním účelem učení a projekt sám se stává jen prostředkem k tomuto účelu. Každý projekt staví žáka před řadu otázek neboli problémů, soustřeďujících se k téže jednotící idei. Projekt přetvořuje život školní.

Projektová metoda má svůj základ v koncepci pragmatické filosofie J. Dewey (zkušenost je základem poznání).

Projekt nepředkládá látku ve formě slovních formulací k memorování, nýbrž přináší podmínky, za nichž žáci zkouší svou podnikavost, rozhodování, aktivitu. Právě jistý stupeň nesnadnosti, jisté množství překážek, má v projektech udržet žákův zájem. Tam, kde jsou překážky, začíná myšlení. Projektem usiluje se o těsnou souvislost myšlení a praxe. Zdůrazňuje se zřetel k žákově aktivitě a aktualizací poznatků odstraňuje se přemíra učebné látky vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného nebo slovesného produktu.

Otázka rozsahu usuzuje se různě:

  1. velké projekty (mezipředmětové, trvající dny až týdny)

  2. projekty drobné

Pedagogickém slovníku J. Průchy z roku 2001(str. 184) se můžeme dočíst o tom, co je to projektová metoda:

Je to vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Vychází z  pragmatické pedagogiky a principu instumentalismu. Podporuje motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného nebo slovesného produktu.“Některé další definice:


Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáků tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě." (Valenta,1993)


Projekt je specifický typ učebního úkolu , ve kterém mají žáci možnost volby tématu a směru jeho zkoumání, a jehož výsledek je tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je to úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených s tématem.“ (Kasíková, 2001, str.49)


Projekt je úkol nebo série úkolů, které mají žáci plnit – většinou individuálně, ale někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně sami rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají zpravidla otevřenější konec než samostatné práce.“

(Petty, 1996, str. 213)


V knize F. Singuleho Americká pragmatická pedagogika z roku 1990 (str. 182) můžeme nalézt Kilpatrickovo srovnání běžné výuky a jeho moderní teorie učení. Uvádím základní rozdíly:

běžná výuka moderní teorie učení

Použitá literatura:

Chlup, O. a kol.:

Pedagogická encyklopedie.

Praha,

Novina,

1939

(str. 467 - 8)

Kasíková, H.:

Kooperativní učení, kooperativní škola.

Praha,

Portál,

2001

(str. 49)

Petty, G.:

Moderní vyučování.

Praha,

Portál,

1996

(str. 213)

Průcha, J.a kol.:

Pedagogický slovník.

Praha,

Portál,

2001

(str. 184)

Sigule, F.:

Americká pragmatická pedagogika.

Praha,

SPN,

1990

(str. 182)

Valenta, J. a kol.:

Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou.

Praha,

Artama-STD,

1993
Projekty lze dělit z řady hledisek. Uvádím několik typů:

  1. podle času

krátkodobé (několik minut až dnů), střednědobé (týdny, měsíce), dlouhodobé (roční)

  1. podle předmětů

v rámci jednoho předmětu, mezipředmětové (příbuzných předmětů - FAST či celková

integrace)

  1. podle realizace - školní, domácí , kombinované

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAST (Foundational Approaches in Science Teaching - Základní principy ve vyučování přírodovědy) je výsledkem práce Havajské univerzity v Honolulu (USA). Je to interdisciplinární ekologicky zaměřený program výuky přírodovědných předmětů /zejména fyziky a chemie / na základě pozorování přírody a laboratorních pokusů . Tento předmět je vyučován i na některých slovenských školách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z vlastní výuky a z rozhovorů s kolegy mám zkušenosti s realizací následujících typů projektů:

"Praha 2000", "Člověk a nebe")