Projekty na internetu:


Na internetu můžete nalézt řadu projektů různého zaměření i stylu. Vyskytují se i projekty s fyzikálními tématy, ale většinou se podle mého názoru hodí spíše pro práci v kroužcích či volitelných předmětech. Nalézt projekty, které lze opravdu bez větších problémů a úprav zařadit do výuky není snadné. Přesto vidím v projektech prezentovaných na internetu přínos – ať už jako ve studnici nápadů, v možnosti kontaktů a konzultací, možnosti procvičování odborné komunikace v angličtině atd.


Nejsnazší způsob, jak můžete objevit nějaké projekty na internetu, je – napsat

do vyhledávače heslo projekty a mezi různými architektonickými, stavebními a dalšími návrhy, objevíte i něco školních. V tomto textu vám chci takové hledání usnadnit a upozornit vás na některé webové adresy projektů s fyzikální tématikou, které mne zaujaly.


Učitelské veřejnosti jsou dobře známy stránky www.spomocnik.cz . Naleznete zde projekty pod odkazem projekty nebo aktuality (např. soutěž o nejlepší multimediální projekt). Nejčastěji se zabývají vzájemnou komunikací, malováním, vytvářením webových stránek, procvičováním jazykových a počítačových dovedností, sledováním zvyků a života různých národů, EU, dopisování.Pokud se zabývají přírodními vědami, tak zejména z pohledu ekologického, sledováním přírody a vzájemnou výměnou a porovnáváním získaných údajů - např. Sings of Autum, Sings of Spring či projekt pro 1. stupeň ZŠ Seasonal Changes Through Our Eyes and Yours. Dále je v nabídce výzva ke spolupráci v ověřování znalostí žáků v přírodovědných předmětech Science in Primary school.

Nejvhodnější jsou asi projekt Energy Use and Conservation in Toronto – zabývající se spotřebou elektrické energie a projekt MetLinkInternational – sledující meteorologické údaje

V nabídce dalších aktivit je například kontakt OZ-TeacherNet.

Zde mne z nabídky zaujal Project Atmosphere Australia Online, který nabízí řadu informací. Je sice v angličtině, ale řadě informací lze porozumět i bez hlubší znalosti jazyka. Doporučuji si jej prohlédnout. V odkazu Classroom Activities je ukázka křížovky i jiných aktivit, které lze využít pro zpestření výuky či v rámci suplovaných hodin apod.

V odkazu Teachers Support najdete odpovědi na cca 30 otázek týkajících se jevů v atmosféře a počasí. Zajímavý je i odkaz Online Activities. Nejzajímavější je asi odkaz Weather Topics, kde jsou nejen slovem, ale i obrázkem, vzorcem či fotografií odborně vysvětleny různé zajímavé jevy. Oceňuji, že i ve fotogalerii jsou jednotlivé fotografie doplněny komentářem

o vyfoceném jevu.


Dále bych ráda upozornila na projekty nabízené sdružení pro ekologickou výchovu Tereza

www.terezango.cz .Je zřejmé, že dle zaměření sdružení převládá nabídka aktivit, výukových programů a projektů s ekologickým zaměřením. Některé z nich lze také použít při výuce fyziky – ať v nabízené podobě nebo upravené dle vlastní volby. Z výukových programů uvádím některé s fyzikální tématikou – Kyselé deště a pH, Enegie. Účastnit se projektů Terezy lze v různých formách. Můžete si na základě jejich materiálů pracovat samostatně nebo se s výsledky prací žáků můžete účastnit organizovaných soutěží. Ráda bych podotkla, že při zpracovávání projektů Terezy máte dostatečnou volnost. Nemusíte vypracovat všechny pracovní listy, jak jsem se původně mylně domnívala. Můžete si vybrat jen to, co vás zajímá. Pouze v rámci soutěží jsou některé pracovní listy povinné. V žádné případě nejsou kladeny žádné překážky k vlastním nápadům, naopak vlastní iniciativa je vítána a mnohdy vede k vytváření nových projektů a aktivit. K většině projektů nabízí Tereza semináře pro učitele a doplňkové akce pro děti.

Mnozí z vás jistě znají projekt Přes tři schody do života (ověřovaný v letech 1994/95), z kterého je pro výuku vhodná část s názvem Kdo šetří má za tři. Na mých stránkách uvádím stejnojmenný projekt, který vychází z projektu Terezy a je upraven pro realizaci ve výuce fyziky 8. ročníku ZŠ. V rámci jednoduchých krátkodobých projektů nabízí v současnosti Tereza propracovanější projekt s touto tématikou pod názvem Energie – posviťme si na úspory (tento projekt je uskutečňován i na vyšší úrovni, kdy lze využívat i spolupráce více učitelů či škol). Pro výuku v 9. ročnících ZŠ bych doporučovala projekty Ozón a Kyselý déšť. Náměty do výuky fyziky naleznete i v podkladech Všeho s mírou. K uvedeným projektů vám Tereza poskytne pracovní materiály i s radami k organizaci, rozsáhlejší projekty nabízejí i instruktážní semináře pro učitele a akce umožňující vzájemnou konzultaci a výměny zkušeností.


V rámci aktivit Terezy i samostatně se můžete zapojit do mezinárodního programu Globe.

www.globe.cz . Tohoto programu se ČR účastní již od počátku – r. 1995. Naše republika bývá v hodnocení na 1. – 5. Místě, ostatní země překonáváme precizností měření a kvalitou zpracování. V rámci programu žáci provádějí meteorologická, hydrologická, fenologická či pedologická měření. Garanty této akce jsou organizace NASA a NOAA. Výsledky měření slouží vědcům k dalšímu zpracování. Zpětně může získat informace o měření ostatních účastníků projektu. Od podporovatelů projektu dostane škola základní pomůcky pro měření a pozorování. Tereza zajišťuje rovněž řadu služeb a semináře pro učitele. Škola, která je zařazena do programu, by měla pravidelně podávat pravdivé informace o výsledcích svého měření do databáze v USA. Požaduje se nejméně tříletá účast na projektu, je vhodnější, když na projektu spolupracuje více učitelů dané školy.

Bližší informace o realizaci projektu Globe ve školní praxi vám může poskytnout mimo jiné ZŠ Dolákova Praha 8 (viz níže).


Informace o realizaci rozličných projektů nebo kontakty pro případné konzultace můžete najít na stránkách jednotlivých škol. Mnohé školy se účastní mezinárodních nebo republikových projektů.


Uvádím některé z adres pražských škol:


skola@nasmetance.cz

Škola se účastní mezinárodního vzdělávacího projektu Aqua Tempus, který je zaměřen na chemii, přírodopis, informatiku a cizí jazyky. Žáci se zde setkávají se způsobem experimentálního získávání vědeckých poznatků.

Fakultní základní škola PedF UK v Praze Na Slovance

Se účastní akce Socrates.

internet@londynska.cz

ZŠ Londýnská uskutečňuje řadu třídních projektů.

skola@zs-spitalska.casablanca.cz

Škola se účastní řady velkých projektů a aktivit. Uvádím například Cyberm@g, Den Země a Socrates. V projektu Cyberm@g (dříve Cyberfax a na začátku Faxpage) posílají děti příspěvky dětí na daná temata do redakce ekologického časopisu ve Francii. Nejdříve faxem, v současnosti e-mailem. Ukázky je možno si prohlédnout na adrese http://perso.wanadoo.fr/college.bassens/cyberfax.htm.

dolakova@mbox.vol.cz

Škola se účastní mezinárodního programu GLOBE. Provádí meteorologická, hydrologická a další měření a jejich výsledky zasílají žáci pomocí počítačové sítě Internet do centra GLOBE ve Washingtonu, odkud získáváme další užitečné informace.


 Některé další adresy s projekty a o projektové výuce (ne vždy fyzikálními):


http://www.horackova.cz/oskole.htm

Projektová výuka v 5. - 8. ročníku a formou kroužků v 3. - 4. ročníku.

http://www.jaroska.cz/zamest/piskac/seminar.htm

Fyzika - radost z poznání …fyzikální úlohy, projektová výuka, využití vazeb na ostatní předměty, hodnocení žáků…

http://www.zscvrch.cz/skola/vyrocni02.doc

http://zsplzenska.educ.cz/vyuka.html

http://www.pau.cz/akce.htm

Jitka Kašová: Projektová výuka na ZŠ

http://www.kritickemysleni.cz/klisty/KL7/_obsah.htm

http://www.soaneratovice.cz/texty/vyuka.htm

http://it.pedf.cuni.cz/intstud/pc/

Historie využití technologií ve výuce. programované učení; umělá inteligence; konstruktivní metody (výukové programy, portfolio, projektová výuka). ...

http://chemicke-listy.vscht.cz/full/2002_06_03.pdf

Marie Solárová: Regraduální příprava k projektové výuce …


Některé z článků o projektové výuce naleznete například na následujících stránkách:


Božena Mannová: Projektová výuka aneb projekty ve výuce.

Jana Kapounová: Od pracovních listů po multimediální prezentaci.

http://hpk.felk.cvut.cz/852/poskole/historie/mannova97.htm

Božena Mannová: Projekty ve výuce

http://hpk.felk.cvut.cz/852/poskole/historie/obsah97.htm

O organizaci projektové výuky

http://www.klicek.cz/klicek/vyuka_na_2.htm

http://www.skolam.cz/INKomensky/BKniha/BKniha11.htm

http://www.inra.cz/texts/res3.htm

https://twinsen.natur.cuni.cz/toISO-8859-2.cs/sis/predmety/kod.php?kod=B180P16

http://www.ucv.zcu.cz/ucv_zakl/kurz.pdf

Roucová E. Projektová výuka a rozvoj technické tvorivosti studentu.

http://romeo.pf.jcu.cz/toISO-8859-1.en/veda/publ99/ktch.phtml